Tulkošanas birojs
Tatjana Judina un partneri

Tulkojumi ar notāra apliecinājumu

Pastāv šādi tulkojuma notariālā apliecinājuma veidi:

 • apliecinājums pie dokumenta oriģināla – pie oriģinālā dokumenta tiek pievienots tulkojums, tā pareizību apliecina tulkotājs, savukārt tulkotāja parakstu apliecina zvērināts notārs;
 • apliecinājums pie dokumenta kopijas – no dokumenta oriģināla tiek noņemta fotokopija, notārs apliecina tās atbilstību oriģinālam, un pie šīs kopijas tiek pievienots tulkotāja apliecināts tulkojums attiecīgajā valodā. Fotokopiju un pievienoto tulkojumu zvērināts notārs apliecina tikai tad, ja tiek uzrādīts dokumenta oriģināls.

Tulkojums ar notariālu apliecinājumu ir nepieciešams, ja ārvalstīs izdots dokuments jāiesniedz iestādēs Latvijā vai otrādi. Šādam tulkojumam būs juridisks spēks. Bieži vien papildus zvērināta notāra veiktam tulkojuma apliecinājumam saskaņā ar 1961. gada 5. oktobra Hāgas konvenciju nepieciešama apostilizācija jeb konsulārā legalizācija. Apostils (Apostille) apliecina paraksta autentiskumu, statusu, kurā darbojusies personas, kas parakstījusi dokumentu, un, kur tas nepieciešams, zīmoga vai spiedoga identitāti, kas ir uz dokumenta. Tādēļ vienmēr nepieciešams noskaidrot pieņemošās puses prasības, jo tās dažādās valstīs un instancēs var būtiski atšķirties.

Tulkojumu, kas tiks notariāli apliecināts, var veikt tikai diplomēts tulkotājs, par kura profesionalitāti zvērināts notārs ir pārliecinājies. Tulkotājs ar savu parakstu apliecina tulkojuma pareizību, bet notārs, savukārt, apliecina tulkotāja paraksta īstumu.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Notariāta likuma 69. pantu notārs informē tulkotāju par tulka tiesībām un pienākumiem, kā arī par atbildību par apzināti nepatiesu tulkojumu. Tulkotājs ar savu parakstu apliecina savas atbildības apzināšanos, bet notārs apliecina, ka tulkotāja paraksts ir īsts un izdarīts viņa klātbūtnē.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumu Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām notāram nav tiesību apliecināt:

 • pases vai to aizstājoša dokumenta tulkojuma pareizību;
 • deputāta apliecības tulkojuma pareizību;
 • politiskās un sabiedriskās organizācijas biedra kartes tulkojuma pareizību.

Šādā gadījumā pietiks, ja tulkojumu apliecinās ar tulkotāja parakstu un tulkojumu biroja zīmogu.

Prasības dokumentiem, kas tiek iesniegti notariāli apliecināta tulkojuma veikšanai:

 • jāiesniedz dokumenta oriģināls vai oficiāli apliecināta kopija;
 • dokumentam jāsatur šāda informācija: dokumenta autora nosaukums; izveides datums un vieta, numurs, zīmogs un amatpersonas paraksts;
 • dokumentam jābūt veselam – nav iespējams notariāli apliecināt daļu no dokumenta;
 • dokumentā nedrīkst būt neatrunātu labojumu – dzēsumu, svītrojumu, piemetinājumu un citu īpatnību;
 • dokuments nedrīkst būt rakstīts ar zīmuli;
 • ja dokumentā ir vairākas lapas, tām ir jābūt sanumurētām, pašam dokumentam ir jābūt caurauklotam un apliecinātam ar zīmogu.

Ja šīs prasības nav ievērotas, notārs saskaņā ar Latvijas Republikas Notariāta likumu nedrīkst šādu dokumentu apliecināt.

Notariālā tulkojuma veikšanas četri etapi: